direct naar inhoud van Artikel 3 Bedrijf - Nutsvoorziening
Plan: Havens Stein
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0971.BPHavens-0003

Artikel 3 Bedrijf - Nutsvoorziening

3.1 Bestemmingsomschrijving
3.1.1 Algemeen

De voor 'Bedrijf - Nutsvoorziening' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. voorzieningen ten behoeve van openbaar nut;
  • b. verkeersvoorzieningen;
  • c. groenvoorzieningen;
  • d. een rioolgemaal, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'gemaal';
  • e. regenwaterbuffers;
  • f. ondergrondse bergingbezinksbassins,

met de daarbij behorende voorzieningen.

3.1.2 Relatie dubbelbestemming en aanduiding

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 19.2.

3.2 Bouwregels
3.2.1 Algemeen

Op de voor 'Bedrijf - Nutsvoorziening' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

  • a. gebouwen ten behoeve van de in artikel 3.1 genoemde bestemming;
  • b. de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouw zijnde.
3.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

  • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd
  • b. de bouwhoogte mag niet meer dan 3,0 meter bedragen.
3.2.3 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Bouwwerken, geen gebouw zijnde welke noodzakelijk zijn voor het beheer en onderhoud van waterlopen en waterbuffers mogen binnen en buiten het bouwvlak worden gebouwd.