direct naar inhoud van Artikel 7 Verkeer
Plan: Havens Stein
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0971.BPHavens-0003

Artikel 7 Verkeer

7.1 Bestemmingsomschrijving
7.1.1 Algemeen

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. wegverkeer;
  • b. groenvoorzieningen;
  • c. parkeervoorzieningen;
  • d. geluidwerende voorzieningen;
  • e. water- en waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder begrepen greppels en (berm)sloten;
  • f. voorzieningen ten behoeve van openbaar nut en ten behoeve van beheer en onderhoud.
7.1.2 Relatie dubbelbestemming en aanduiding

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de op de plankaart aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen, zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 19.2.

7.2 Bouwregels
7.2.1 Bouwwerken

Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende regels:

  • a. de oppervlakte per bouwwerk mag niet meer bedragen dan 10 m²;
  • b. de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 3,0 meter;
  • c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde mag niet meer bedragen dan 5,0 meter, met uitzondering van bewegwijzering en verlichtingsarmaturen, waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 12 meter.