direct naar inhoud van Artikel 17 Algemene aanduidingsregels
Plan: Havens Stein
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0971.BPHavens-0003

Artikel 17 Algemene aanduidingsregels

17.1 geluidzone - industrie
17.1.1 Verbod

Ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - industrie' mogen geen geluidsgevoelige objecten worden gerealiseerd.

17.1.2 Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders kunnen een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel 17.1.1, met dien verstande dat de geluidsbelasting vanwege industrielawaai aan de gevels van de te realiseren geluidsgevoelige objecten niet hoger mag zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een verleende hogere grenswaarde.

17.2 vrijwaringszone - vaarweg
17.2.1 Verbod

Ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - vaarweg' mogen geen bouwwerken worden opgericht, met uitzondering van bouwwerken gerelateerd aan of ten behoeve van de betreffende vaarweg.

17.2.2 Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders kunnen een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel 17.2.1, met dien verstande dat:

  • a. gebouwd wordt overeenkomstig de onderliggende bestemming;
  • b. door het bouwwerk het vrije uitzicht niet wordt belemmerd;
  • c. het bouwwerk niet uitsteekt boven het doorgaande kanaalprofiel;
  • d. vooraf een positief advies is gekregen van de beheerder van de betreffende vaarweg.
17.3 veiligheidszone - leiding
17.3.1 Verbod

Ter plaatse van de aanduiding veiligheidszone - leiding mogen geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten worden gerealiseerd.

17.3.2 Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders kunnen een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel 17.3.1, met dien verstande dat:

  • a. voldaan wordt aan de normen die gelden voor het plaatsgebonden risico;
  • b. indien sprake is van toename van het groepsrisico, hiervoor een verantwoording plaatsvindt.
17.4 milieuzone - geurzone
17.4.1 Verbod

Ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - geurzone' geldt dat geen nieuwe milieugevoelige bestemmingen worden toegelaten.

17.4.2 Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders kunnen een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel 17.4.1, met dien verstande dat de geurbelasting vanwege het rioolgemaal ten aanzien van geurgevoelige gebouwen en/of functies niet hoger mag zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een door burgemeester en wethouders verleende hogere grenswaarde.