Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Heerstraat noord / Industrieweg
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0971.BPHeerstraatnoord-0003

Artikel 12 Algemene afwijkingsregels

 1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om bij een omgevingsvergunning af te wijken van het plan voor:

  1. het oprichten van kleine, niet voor bewoning bestemde  gebouwen van openbaar nut, zoals transformatorhuisjes, gasdrukregel- en meetstations, wachthuisjes, schakelhuisjes, telefooncellen en gemaalgebouwtjes, met dien verstande dat:

   1. de bouwhoogte van elk gebouw niet meer bedraagt dan 3,50 meter;
   2. de oppervlakte van elk gebouw ten hoogste 20 m² mag bedragen;

  2. het afwijken van de in het plan aangegeven maten tot een maximum van 10% indien bij het uitmeten van het terrein blijkt dat de werkelijke toestand afwijkt van die welke in het plan is aangegeven, mits door die afwijking wordt beoogd een zo goed mogelijke overeenstemming tussen het plan en de werkelijke toestand te bereiken;
  3. de in het plan voorgeschreven maten tot een maximum van 10%, mits met deze afwijking wordt beoogd een zo goed mogelijke overeenstemming te bereiken tussen het plan en het bouwplan;
  4. het oprichten van voorzieningen ten dienste van het ontvangen en zenden van radio- en televisiesignalen, voor zover deze voorzieningen van geringe horizontale afmetingen zijn en mits de hoogte niet meer bedraagt dan 5 meter;
  5. het in geringe mate overschrijven van de bouwgrenzen met maximaal 2,00 meter;
  6. het oprichten van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mits de hoogte niet meer bedraagt dan 15 meter.

 2. Een in artikel 12 lid a genoemde afwijking kan slechts worden verleend indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

  1. het straat- en bebouwingsbeeld;
  2. de milieusituatie;
  3. de verkeersveiligheid;
  4. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
  5. de sociale veiligheid.