Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Heerstraat noord / Industrieweg
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0971.BPHeerstraatnoord-0003

Artikel 3 Bedrijf

3.1 Bestemmingsomschrijving

 
De voor Bedrijf aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. één bedrijf van categorie 1 of 2, voor zover opgenomen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten, die als bijlage 1 bij deze regels is gevoegd en/of daarmee qua milieueffecten gelijk te stellen bedrijven;   
 2. wonen in een bedrijfswoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning (bw)';
met daaraan ondergeschikt:
 1. ontsluitings- en parkeervoorzieningen;
 2. groenvoorzieningen;
 3. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
    

3.2 Bouwregels

3.2.1 Bedrijfsgebouwen

  
Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende regels:
 1. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het op de verbeelding aangegeven bouwvlak;
 2. de goothoogte van de gebouwen mag niet meer bedragen dan de goothoogte welke ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' is aangegeven;
 3. de bouwhoogte van de gebouwen mag niet meer bedragen dan de bouwhoogte welke ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' is aangegeven.

3.2.2 Bedrijfswoning

 
Voor het bouwen van de bedrijfswoning gelden de volgende regels:
 1. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' is maximaal één bedrijfswoning toegestaan;
 2. de bedrijfswoning mag uitsluitend worden gerealiseerd binnen het op de verbeelding aangegeven bouwvlak;
 3. de goothoogte van de bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' is aangegeven;
 4. de bouwhoogte van de bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' is aangegeven.
 

3.2.3 Bouwwerken geen gebouw zijnde

 
Voor een bouwwerk geen gebouw zijnde gelden de volgende regels:
 1. de maximale bouwhoogte van straatverlichting, vlaggenmasten en beeldende kunstwerken mag niet meer dan 10 meter bedragen;
 2. de maximale bouwhoogte van erfafscheidingen mag maximaal 3 meter bedragen, met uitzondering van de naar de openbare weg gekeerde erfafscheidingen, waarvan de bouwhoogte maximaal 2 meter mag bedragen;
 3. de bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouw zijnde mag niet meer dan 3 meter bedragen.
 

3.3 Nadere eisen

 
Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:
 1. het straat- en bebouwingsbeeld;
 2. de milieusituatie;
 3. de verkeersveiligheid;
 4. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 5. de sociale veiligheid.