Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Heerstraat noord / Industrieweg
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0971.BPHeerstraatnoord-0003

Artikel 5 Groen

5.1 Bestemmingsomschrijving

 
De voor Groen bestemde gronden zijn bestemd voor:
  1. groenvoorzieningen en plantsoenen;
  2. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;  
  3. nutsvoorzieningen.

5.2 Bouwregels

 
Op de voor 'Groen' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat:
  1. de bouwhoogte van deze bouwwerken, geen gebouw zijnde niet meer dan 3 meter mag bedragen, met uitzondering van lichtmasten, waarvan de bouwhoogte maximaal 10 meter mag bedragen;
  2. de hoogte van hagen maximaal 3 meter mag bedragen, met dien verstande dat deze niet aangrenzend aan de openbare weg mogen worden opgericht.       

5.3 Nadere eisen

 
Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:
  1. het straat- en bebouwingsbeeld;
  2. de milieusituatie;
  3. de verkeersveiligheid;
  4. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
  5. de sociale veiligheid.

5.4 Specifieke gebruiksregel

5.4.1 Strijdig gebruik

 
Tot een gebruik in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval gerekend het (doen of laten) gebruiken van gronden ten behoeve van parkeren.