Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Kasteelpark Elsloo
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0971.BPKasteelpark-0004

Artikel 1 Begrippen

 
plan:
het bestemmingsplan Kasteelpark Elsloo van de gemeente Stein.
 
bestemmingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0971.BPKasteelpark-0004 (hierna te noemen: de verbeelding) met de bijbehorende regels.
 
aanduiding:
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge dit bestemmingsplan regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.
 
aanduidingsgrens:
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.
 
archeologisch deskundige:
professioneel archeoloog die op basis van de geldende Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie bevoegd is om archeologisch onderzoek uit te voeren en/of Programma’s van Eisen op te stellen en te toetsen.
 
archeologisch onderzoek:
diversen vormen van onderzoek naar de archeologische waarden binnen een plangebied, uitgevoerd volgens de geldende versie van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie.
 
archeologische verwachtingswaarde:
de aan een gebied toegekende verwachting in verband me de kans op het voorkomen van archeologische relicten.
 
archeologische waarde:
de aan een gebied toegekende waarde in verband met het voorkomen van archeologische relicten.
 
bebouwing:
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.
 
Beschermd dorpsgezicht Elsloo:
een bij aanwijzingsbesluit d.d. 19.02.1971 met nummer O/MA 158931 door de toenmalige ministers van CRM en VRO bekrachtigd beschermingsregime in het kader van de Monumentenwet 1988.
 
bestemmingsgrens:
de grens van een bestemmingsvlak.
 
bestemmingsvlak:
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.
 
bouwen:
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats.
 
bouwgrens:
de grens van een bouwvlak.
 
bouwwerk:
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct hetzij indirect steun vindt in of op de grond.
 
bijbehorende voorzieningen:
die voorzieningen, die direct of indirect samenhangen met de bestemmingen; Hieronder zijn in ieder geval begrepen, plastieken, standbeelden of andere kunstwerken in het openbaar gebied, kiosken, abri’s, telefooncellen, nutsgebouwtjes en straatmeubilair of daarmee vergelijkbare voorzieningen, uitgezonderd parkeervoorzieningen.
 
cultuurhistorische waarden:
landschappelijke en/of bebouwde structuren en elementen in een gebied die getuigen van een lange, nog herkenbare ontwikkelingsgeschiedenis, inclusief archeologische waarden;
 
gebouw:
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.
 
historische buitenplaats Kasteel Elsloo:
een bij aanwijzingsbesluit d.d. 15.10.2004 met nummer RZ-2000-1530 (monumentnummer 527393) door de toenmalige minister van OC en W bekrachtigd beschermingsregime in het kader van de Monumentenwet 1988.
 
Omgevingsverordening Limburg (OvL):
de Omgevingsverordening Limburg (OvL) is een samenvoeging van de eerdere Provinciale Milieuverordening, de Wegenverordening, de Waterverordening en de Ontgrondingenverordening, die met de inwerkingtreding van deze verordening zijn ingetrokken. De Omgevingsverordening Limburg is in werking getreden d.d. 01.01.2011.
 
onderkomens:
voor verblijf geschikte, al dan niet aan hun bestemming onttrokken voer- en vaartuigen, waaronder begrepen woonwagens, woonschepen, caravans, stacaravans, kampeerauto's, alsook tenten, schuilhutten en keten, al dan niet ingericht ten behoeve van een recreatief buitenverblijf.
 
oppervlakte van bodemingreep:
  • bij bovengrondse ontwikkelingen: het bebouwde (bruto) oppervlak;
  • bij een omgevingsvergunningprocedure voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden dan wel een omgevingsvergunningprocedure voor het slopen van een bouwwerk: het oppervlak van een bodemingreep vanaf maaiveld als het gaat om bodemingrepen.
 peil:
  • voor gebouwen, waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan een weg grenst: de hoogte van die weg ter plaatse van de hoofdtoegang;
  • in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld.